Stenger dørene etter 30 års drift

Annonse

(Foto: kvamsgrind.no)

Det var med tungt hjerte Kvamsgrind mottok tildelingsresultatet der det viste seg at virksomheten ikke fikk forlenget sin avtale. Dette setter strek for 30 års historie hvor Kvamsgrind har tilbudt tjenester i små, skjermede enheter til en ung og sårbar pasientgruppe med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser.

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har rett på nødvendige basistjenester – tverrfaglig vurdering av sin henvisning, tilbud om akuttbehandling, avrusning, døgnbehandling og poliklinisk eller ambulant tilbud. TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er tjenester som leveres i et samarbeid mellom offentlige helseforetak, private institusjoner som har driftsavtale med de regionale helseforetakene og private virksomheter som er godkjent av Helfo (fritt behandlingsvalgsleverandører). Feltet er til dels uoversiktlig, og særlig i helseforetakene varierer organiseringen av tjenestene betydelig.

Helse Midt Norge RHFs anskaffelse av TSB i region midt er avsluttet, og det var med tungt hjerte Kvamsgrind mottok tildelingsresultatet der det viste seg at virksomheten ikke fikk forlenget sin avtale. Kvamsgrind skåret godt på kvalitet, men måtte til slutt se seg slått på tilgjengelighetskriteriet.

Virksomheten som er lokalisert på strekningen etter Leira på veien til Bratsberg hadde betydelige utviklingsplaner for bygningsmassen særskilt tilpasset denne pasientgruppen, og Norske Kvinners Sanitetsforening som eier vil nå fortløpende vurdere om det er grunnlag for å satse på alternative planer for institusjonen.

Kompetent og spesialisert fagmiljø splittes

Daglig leder Pia Bjordal ved Kvamsgrind-kollektivet skriver følgende på deres hjemmeside;

Denne tildelingen gjør etter vårt skjønn at TSB-tilbudet i Helse Midt Norge blir langt mindre differensiert og således innskrenker pasientenes valgmuligheter. Det er nå kun to private ideelle aktører igjen innen TSB i regionen. En generell bekymring er dessuten reduksjonen av både ambulante/polikliniske konsultasjoner (8150 for 2021 mot 7000 for 2022) og antall døgnplasser (reduksjon med 7 stk.) hos ideelle fra og med juli 2022. Dette ble riktignok antydet i Helse Midt Norge RHFs konkurransegrunnlag, men framstår allikevel som et paradoks sett i lys av at målet om ideell vekst har bred politisk forankring.

– Dette setter strek for 30 års historie hvor Kvamsgrind har tilbudt tjenester i små, skjermede enheter til en ung og sårbar pasientgruppe med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. En konsekvens av tildelingen er også at et særdeles kompetent, dedikert og spesialisert fagmiljø på denne pasientgruppen splittes. Mange medarbeidere og pasienter blir berørt av dette på ulik måte. Det er viktig for oss at alle i den kommende tiden opplever at den videre prosessen blir så trygg og forutsigbar som mulig, og vi vil komme tilbake med ytterligere info om selve avviklingsprosessen.