Nettmøte om trafikksituasjonen i Utleirvegen

Annonse

Utfordringer med støy og støv har lenge vært plagsomt for folk som bor på strekningen mellom nedre del av Utleirvegen via Risvollan og mot Bratsberg. Dette gjelder i stor grad skytteltrafikk av lastebiler fra byggeplasser i byen og deponi som ligger ved Bjørkmyr og i Bratsbergområdet. Arbeiderpartiet har tatt opp dette i Bystyret og vil nå redegjøre for hvordan dette vil bli behandlet fra et politisk ståsted.

Tar problemet på alvor

Det har i mange år vært et velkjent problem og en utfordring at trafikken av tunge kjøretøy har belastet veistrekningen mellom Omkjøringsveien og Bratsberg grunnet deponiene som ligger langs Bjørkmyr og Bratsberg. Dette har påvirket sikkerheten langs strekningen og skapt både støv og støy i området. Temaet har vært opp for diskusjon i ulike forum i en årrekke uten at det har blitt gjort nevneverdige tiltak. Trondheim Arbeiderparti har tatt opp dette i Bystyret og fått vedtak som tar dette problemet på alvor.

Mange berørte

Nå inviteres beboere som er berørt av problemet til webmøte i regi av Strinda Arbeiderparti og leder i lokallaget Audun Lønmo Knudsrød forteller at de ideelt sett ville ønsket å invitere til et fysisk møte, men dette er utfordrende å gjennomføre for å ivareta et godt smittevern. Ved dette møtet vil det bli gitt en redegjørelse om hvordan situasjonen nå håndteres ut fra politisk ståsted. Innledere ved møtet vil være Roar Aas som er gruppeleder i AP og leder av miljø- og næringskomiteen i Bystyret Jørn Arve Flått. Knudsrød håper mange vil benytte muligheten til å få informasjon om saken og forteller at det også vil bli mulighet til å stille spørsmål til innlederne. Spørsmål og synspunkter kan også sendes inn etter møtet og vil bli besvart.

 

Møtet vil bli avholdt Mandag 14. september klokken 19:30.

 

Klikk her for å delta på møtet!