Infrastruktur som ikke tåler ytterligere boligbygging?

Annonse

(skjermdump fra geoinnsyn.no)

Av Redaksjonen

En attraktiv bydel i kort avstand fra campus på Gløshaugen gjør at Studentsamskipnaden i Trondheim ønsker å omregulere arealer til bygging av studentboliger i Nardovegen. Rådmannens innstilling til dette er negativ av ulike årsaker, blant annet trafikkbildet i området.

Over 60 % utenbys fra

Av norske universitetsbyer har Trondheim flest studenter som ikke kommer fra kommunen. 60 % av studentene har folkeregistrert hjemstedsadresse utenfor Trondheim kommune. Planene om å samle NTNU ved Gløshaugen vil kunne gi en endring i hvor studenter i framtiden ønsker å bo i nærheten til Gløshaugen og der det er god kollektivdekning. Studentboliger i Trondheim Studentboligområder er her definert som boligprosjekt i regi av studentboligstiftelser eller hvor det foreligger tinglyst avtale som sikrer at boligene benyttes som studentboliger.

Områdeanalyse på oppdrag

Det har tidligere blitt utført flere områdeanalyser av de arealer det er snakk om i Studetsamskipnadens søknad for omregulering. I flere av disse pekes det på ulike årsaker til at det frarådes omregulering fra næring til bolig slik dagens situasjon er. Det begrunnes blant annet med den trafikale situasjonen samt at deler av grunnen består av kvikkleire som fordrer geotekniske undersøkelser og eventuelt tilstøtende utfordringer.

Beliggenhet

Næringsområde på Nardo ligger i en vinkel i terrenget på vestsiden av Torbjørn Bratts veg og langs nordsiden av Omkjøringsvegen. Næringsområdet begrenses videre av Nardovegen i nordvest og Sunnlandsskrenten i sørvest. Området heller mot øst og ligger på skrenten av terrengplatået på Nardo. I luftlinje er det ca 2,5 km fra næringsområdet til Midtbyen. Det er flere boligområder som omgir næringsområdet på Nardo. I nordvest for næringsområdet ligger Lerkendal stadion, og videre nordover ligger NTNU Gløshaugen. I luftlinje sørover er det ca 800 m til Nardo Centeret, dette krever at en må krysse Omkjøringsvegen. På andre siden av Torbjørn Bratts veg og på nordsiden av Omkjøringsvegen ligger Nissekollen idrettsanlegg og åpne rekreasjonsarealer. Studentbyene Berg, Moholt og Lerkendal studentby ligger i gangavstand til næringsområdet

Rådmannens vurdering

Rådmannen skriver i sin vurdering at Nardolia kan egne seg for studentboliger, og skriver samtidig at man ser en tendens til press på mindre næringsområder som Nardolia er et eksempel på. Planen er heller ikke i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA), men tidligere er det gitt klarsignal for omdisponering av to av tre tilsvarende næringseiendommer i samme område. Like fullt sier han nei til forslaget og begunner dette slik;

En bitvis omdisponering av Nardolia, slik en kanskje ser starten på nå, er ikke tilrådelig. Å åpne opp for flere boliger vil over tid endre området i urban retning, uten at normale felleskvaliteter i store boligområder blir ivaretatt. For å sikre rekreasjonsområder, gangforbindelser og tilbud for barn og unge, trengs det en overordna, samla vurdering av hele Nardolia. Rådmannen legger stor vekt på verdien av Nardolia som næringsområde. Boliger bør bygges i områder som er avsatt til det formålet.

Bygningsrådet avgjør

Innen kort tid skal det i bygningsrådet tas stilling til denne omreguleringssøknaden som gjelder Nardovegen 12 og 14 som omhandler at Studentsamskipnaden i Trondheim ønsker å bygge nye studentboliger. Rådmannen tar ikke stilling til selve planforslaget, men fremmer saken politisk for å avklare om det er fornuftig å omdisponere en del av næringsområdet i Nardolia til studentboliger.