Blir det nye bydelsbassenget plassert på Moholt?

Annonse

Nytt bydelsbasseng for Trondheim øst er foreslått på Moholt.

Av Redaksjonen

Rådmannen er tydelig på at et bydelsbasseng på Moholt vil være både mer økonomisk og miljømessig gunstig fremfor både Rotvoll og Dragvoll.

Onsdag 27. mars skal denne saken opp i Bystyret og Adresseavisen kunne tidligere i måneden opplyse om at en samlet Kulturkomitè mener nå enstemming at Moholt er stedet man bør bygge et nytt bydelsbasseng i Trondheim. En av de som har engasjert seg i denne saken siden høsten 2016 er Unni Eikeseth som da var leder for Åsvang Skole FAU.

Hun forteller;

Vi hadde fått med oss at politikarane skulle bestemme seg for plassering av eit nytt bydelsbasseng, og at rådmannen hadde innstilt Moholt som det beste alternativet både når det gjaldt økonomi og tilkomst for byens befolkning. Vi vart derfor svært overraska då saka vart behandla i Formannskapet og fleirtalet der innstilte på Rotvoll. I utgangspunktet tenkte vi at saka var tapt, men vi bestemte oss likevel for å gjere eit forsøk for å få Moholt inn igjen som alternativ. Vi tok derfor kontakt med FAU ved naboskular for å danne eit samarbeid. Til slutt klarte vi å få med 10 FAU, og til saman representerer vi nesten 4000 barn med foreldre. Engasjementet vårt handlar ikkje om at vi ikkje unner andre bydelar eit basseng, men fordi vi ikkje forstod grunnane til at politikarene såg bort frå faglege råd om å velje Moholt.

Det beste lokaliseringsalternativet

Ved de 10 engasjerte FAU menes det bestemt at Moholt er det beste alternativet da denne lokasjonen vil være mest tilgjengelig for flest barn og unge, noe som også kommer frem av en ny rapport som kom nå i mars hvor Rådmannen stadfester dette.

«Rådmannens vurdering av best egnet bassenglokalisering med grunnlag i de gjennomførte tilgjengelighetsanalysene, er at Moholt er det klart beste lokaliseringsalternativet med utgangspunkt i tilgjengelighetskriteriet. Dette gjelder med utgangspunkt i alle transportformer rådmannen har vurdert, både i nåtid og i 2030, for hele befolkningen og mer spesifikt; for barn og unge i grunnskolen.»

Bystyrets avgjørelse

Tidligere gikk Formannskapet imot Rådmannens innstilling som hadde utgangspunkt i tilgjengelighetskriteriet. Denne gangen skal saken behandles i Bystyret. Vi spurte Eikeseth om hun følte seg sikker på at det er Moholt som blir lokasjon for det nye bydelsbassenget i Trondheim Øst?

– Vi er ikkje sikre på nokon ting, og ingenting er avgjort før Bystyremøtet er ferdig. Men vi er uansett glade for at vi vart høyrd og at Moholt blei vurdert på nytt. Vi er også glade for at saka no blir tatt opp til behandling i Bystyret i staden for i det mindre organet Formannskapet. Det er viktig at slike store avgjerder er ordentleg forankra i byens befolkning i staden for å bli avgjort i små og lukka fora, sier hun.

Parkeringsplassen for Moholt Studentby i Herman Krags veg er foreslått som en del av det arealet som skal benyttes til å bygge et nytt bydelsbasseng for Trondheim Øst.

Tidkrevende prosess

Når vi spør Eikeseth om hvor fort en byggeprosess eventuelt vil kunne komme i gang, svarer hun følgende;

– Dette er nok rådmannen eller politikarane dei riktige til å svare på, men så vidt eg har skjønt er det ikkje sett av pengar til å begynne i løpet av dei næraste 3-4 åra. Men dette burde absolutt bli framskynda. Trondheim har per i dag landets dårlegaste bassengdekning, saman med Oslo, og det er eit skrikande behov for fleire basseng til symjeopplæring og trening. Men det er jo lokalval til hausten, og dette kan vel vere noko å ta opp med dei politiske partia…

Da er alt opp til Bystyret onsdag 27. mars.