Ny rapport om Trondheimsfjorden vekker bekymring

Annonse

(Foto: nardoposten)

Trondheimsfjorden betyr mye for oss som bor i Trondheim. Vi lever ved fjorden, bader i den, reiser på den og fisker mat fra den. Men, hvordan står det egentlig til med fjorden vår? En ny rapport viser at miljøtilstanden mange steder er god. Samtidig gir funnene i rapporten grunn til bekymring.

Trondheimsfjorden har et utrolig artsmangfold, fra de vennlige strandområdene til de mørke og mystiske dypene. Visste du at det grunneste kaldtvannskorallrevet vi kjenner til, ligger i Trondheimsfjorden? Og at Trondheimsfjorden har omtrent 150 fiskearter?

Slik innledes rapporten om kunnskapsstatusen for Trondheimsfjorden.

I 2019 vedtok fylkestinget at kunnskapen om miljøtilstanden i Trondheimsfjorden må styrkes, som et ledd i arbeidet med langsiktig forvaltning av vannressursene og det biologiske mangfoldet i fjorden. Som følge av dette vedtaket ble Trondheimsfjordprosjektet startet opp.

Her kan du lese om noen av de viktigste funnene i rapporten.

Nedgang i fuglebestander

Det har vært en til dels dramatisk tilbakegang for flere fuglearter de siste tiårene. For enkelte bestander er antallet individer rundt 20 prosent av det den var da tellingene startet rundt 1980.

Ålegrasengene sliter

Mange ålegrasenger (undervannsenger på bløtbunnsområder) er i en dårlig tilstand, og vi vet ikke hva som er årsaken. Ålegrasenger er viktige som husrom for et stort antall arter. De gjør også en stor innsats i å lagre klimagasser.

Store kunnskapshull

Rapporten viser at vi mangler et oppdatert datagrunnlag for å kunne si noe om torskebestandens utvikling de siste 15 årene. Vi vet heller ikke nok om de unike kaldtvannskorallrevene våre, manetbestanden, hvordan det står til med bunndyrene eller hvordan klimaendringene påvirker fjorden. Her trengs det forskning.

Starter overvåkningsprogram for økt kunnskap

Menneskers inngrep påvirker og endrer fjorden i et stadig økende tempo. Kunnskap om hvordan våre aktiviteter påvirker fjordens naturområder er viktig, både for at vi skal kunne planlegge godt rundt bruk av fjorden fremover, og for å kunne forvalte den på en bedre måte.

Trondheim kommune er nå med i et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Steinkjer kommune om et treårig overvåkingsprogram av fjorden. Prosjektet markerer starten på et langsiktig forvaltningssamarbeid, der målet er å ivareta naturverdiene i Trondheimsfjorden.

I uken som har vært ble Trondheimsfjordkonferansen arrangert hvor det ble gitt en dypere innsikt i miljøtilstanden i fjorden.